GrammarTics

Voor het controleren van spelling en grammatica

"When our spelling is perfect, it's invisible. But when it's flawed, it prompts strong negative associations"

Marilyn vos Savant

Mijn naam is Merel Egtberts.

Ik heb mijn Master Criminologie aan de Universiteit Leiden afge-rond. Gezien mijn voorkeur voor lezen en schrijven heb ik besloten dat ik ook anderen wil helpen te zorgen dat lezers hun teksten op waarde kunnen schatten.


My name is Merel Egtberts.

I have finished my Master's degree in Criminology at  Leiden Univer-sity. Due to my preference for reading and writing, I have decided I want to help others make sure readers wil appreciate the value of their texts.

Welkom op GrammarTics.nl

Wanneer iemand een tekst schrijft, is het doel dat deze gelezen wordt. Dit kan echter een probleem worden wanneer er veel spel- en taalfouten in de tekst staan. De lezer verliest dan al snel interesse of neemt de tekst (en de schrijver) minder serieus.

Mijn doel is om mensen te helpen anderen met hun schrijven te bereiken. Ik vind het belangrijk dat de schrijver van een stuk ook ziet waar fouten gemaakt worden en deze zelf leert herkennen en corrigeren. Dat is ook de reden dat nakijken - wat inhoudt; het lezen van de tekst en aangeven waar de fouten zitten - minder kost dan corrigeren - wat inhoudt; het lezen van de tekst en de fouten verbeteren, zodat een correcte tekst geleverd wordt.

Het vastgestelde tarief staat voor het aantal geleverde woorden, naar boven afgerond per 100 woorden. Het is mogelijk dat bij het nakijken woorden verwijderd of toegevoegd worden - deze worden niet meegerekend in de kosten.

Alle documenten zullen vertrouwelijk behandeld worden en door niemand anders worden gelezen. Houd er ook rekening mee dat ik niet doe aan Desktop Publishing (dus de opmaak van tekst).

Welcome to GrammarTics.nl

When someone writes a text, the intention is for it to be read. This can, however, become a problem when there are a lot of spelling and grammar mistakes in the text. In that case, the reader quickly loses interest or takes the text (and its writer) less seriously.

My goal is to help people reach others with their writing. To me, it is important that a writer sees where mistakes are made and learns how to recognize and correct these by him- or herself. That is the reason checking - which means; reading the text and pointing out the errors - costs less than correcting - which means; reading the text and amending the errors, resulting in a correct text.

The fixed rate is for the supplied amount of words, rounded up per 100 words. It is possible that, when checking, words will be removed or added - these are not included in the price.

All documents will be treated confidentially and will be read by no one except myself. Please also take into account I don't do Desktop Publishing (which is the layout of text).